N house
type: studying room
location: kyoto
floor: 20m2
date: may 2012
constructor: hokuso kensetsu
washi: wataru hatano photo: shohei yoshida
notes: masahiko nakamura, hidetoshi sakai

04
studying room
2012
N house
kyoto